முக்கிய வேண்டுகோள்

நமது தளத்திலிருக்கும் கட்டுரைகளை யாரும் ன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆனால் மற்ற இணையத்தளங்களில் வெளியிடுபவர்கள் நமது இணையத் தளத்தின் பெயரினை குறிப்பிடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். - அபூத் தைய்யார்.

Wednesday, September 1, 2010

Sayings About Hazrath Ali Raziyallahu Anhu,

Some Important Sayings of Prophet Sallallahu Alaihi Wa Sallam about Hazrath Ali Karramallahu Wajhahu.

  • Ali (you are) like Haaroon A.S. of Moosa A.S. for me but there is no prohet after me. (Else you will will prophet after me).

  • Ali, you are brother for me in this world and the Aakirath.

  • I am city of Knowledge, Ali is its gate.

  • Ali will be good on his Judgements.

  • Ali is leader for Muhajirren and Ansaareen.

  • O Ali, you are from me, and I am from you.

  • Ali is leader to all for whom i am leader.

  • Moomin will not have enmity on Ali. Munafik will not love Ali.

0 comments: